Slatina - ohlédnutí za rokem 2012

23.01.2013 13:19

Začíná nový rok a to je čas pro ohlédnutí se za uplynulým rokem. Co se na Slatině dělo v roce 2012 a co ji čeká v tomto roce? Jak asi hodně lidí ví, Slatině hrozilo akutní nebezpečí výstavby lanovky pro vodní lyžování (čtěte více ZDE). Jako protinávrh byl počátkem minulého roku pod hlavičkou ČSO podán na magistrát návrh na vyhlášení této cenné lokality CHÚ.

Nebezpečí lanovky je doufejme zažehnáno, ale ve věci CHÚ se toho zatím moc nového neudálo. Pokud magistrát přistoupí k vyhlášení Slatiny za ZCHÚ, tak zároveň také musí nechat pro toto území zpracovat plán péče, v rámci něhož by mělo být provedeno i několik cílených průzkumů /botanický, batrachologický a pod. /

Ornitologický průzkum za r. 2010 a 2011 byl již součástí podané žádosti a v uvedených letech zde bylo zjištěno celkem 131 druhů ptáků, z toho 52 druhů zařazených mezi zvláště chráněné!! Jako jedna z nejdůležitějších věcí, která se Slatiny týkala v roce 2012, je příprava revitalizace /úpravy/ jejího okolí a v letošním roce zde má být magistrátem tato revitalizace provedena. Koncem léta byla provedena zeměměř. měření a vykolíkování pro upřesnění hranice celého území. Prvotní návrh revitalizace byl projednáván již při podávání návrhu na vyhlášení CHÚ. Druhá studie je na přiloženém obr.

Slatina – návrh revitalizace okolí. Zdroj: MHMP Praha

V současné době již existuje třetí, technický, podrobnější projekt a koncem roku byl připomínkován a projednáván přímo s projektanty na magistrátu. Jako celek si myslím nevypadá špatně a zaplať Pán Bůh, jestli bude takto dodržen. Můj celkový dojem z toho je, že nám magistrát zatím velmi vychází vstříc a prakticky ke všem našim připomínkám a návrhům při postupném upřesňování projektu přihlíží. Asi nejproblematičtější věcí je v něm cesta mezi stávající cyklistickou stezkou a starým sadem, která bude pokračovat současnou cestou k silnici na Dubeč. Cesta tam bohužel zůstane, ale k našim připomínkám bylo přihlédnuto a lávka i cesta bude odsunuta hodně dále od břehu Slatiny, k jižní hranici revital. území. Původně měla procházet přímo po břehu jako cyklostezka /opět nápad dubečského úřadu/ a lávka zde byla umístěna již na jaře r.2012 přímo na vtoku. Okolí na jižním a jihovýchodním břehu budou v podstatě tvořit  louky, ve kterých bude vytvořeno několik tůní. Současné betonové koryto vtoku má být zasypáno a vtok bude vytvořen jako přirozený potok s rozšiřující se vtokovou částí. Na březích nádrže budou vytvořeny zátočinky s pozvolným výstupem do louky atd…

Celé revitalizace jako takové se myslím nemusíme obávat, protože obdobné úpravy provedl mag. již na více místech a myslím, že velmi dobře. Např. „Čihadla“ (čtěte ZDE). Je to údolí pokračující podél Rokytky od CHÚ V Pískovně směrem na Kyje. Na jaře se tu již nad vlhkými loukami s Rokytkou uměle přeloženou do meandrujícího potoka a nově vytvořenými tůněmi proháněla např. bekasina otavní. Přímo v období průběhu těchto úprav to asi nebude okolo Slatiny vypadat nijak příjemně, ale jestli budou práce provedeny šetrně, rychle a s dodržením plánu, tak si příroda myslím po úpravách rychle poradí a okolí se může stát zajímavým pro další ptáky i obojživelníky. Dalším nebezpečím pro Slatinu je to, že 3.4.2011 byla prohlášena rybářským revírem. Jeho přesné označení je 401 008 ROKYTKA 1 - podrevír č. 9 - nádrž Slatina. Povolené místo k lovu ryb je definováno takto, cituji z ČRS: „lov ryb povolen pouze z levého břehu v úseku od konce hráze až ke vtoku (zaústění) Hostavického potoka - označeno tabulemi“. Nebezpečí které představuje přerybňování samo o sobě je asi dostatečně jasné a nechci ho zde rozvádět do širokých diskusí. Rybáři ale průběžně Slatinu zatěžují přímo i svojí činností neukázněných jednotlivců. Již několikrát byli např. pozorování při podivných aktivitách přímo v nádrži, cca 90m od tohoto břehu !! Dokonce si začali zvykat chytat na jižním břehu až za vtokem a do těchto nejcennějších partií Slatiny přijížděli přímo po jejím břehu auty až od silnice na Dubeč !! Rozdělávání ohně atd. Z těchto míst byli vykázáni, nafilmováno alespoň na mobil a bude použito jako argument pro přesnější umístění cedulí vyznačujících místo povolení rybolovu.

Rybáři v nejcennějších partiích Slatiny. Auty sem přijížděli přímo po jižním břehu. Foto: Vít Štancl.

Na jaře na Slatině již tradičně proběhla pod patronátem ČSO akce pro veřejnost – Vítání ptačího zpěvu a koncem léta Slatinu dvakrát navštívila zástupkyně magistrátu, odbor ŽP. Vyřizují návrh CHÚ a přímo před jejíma očima byl odchycen mimo jiné i slavík modráček středoevropský. Alespoň magistrát vidí, že si uváděné druhy nevymýšlíme :-) Na podzim zde byla zorganizována brigáda /Lukáš Viktora/ za účelem vyřezávání náletů. Detaily byly před tím domluveny přímo na Slatině, za přítomnosti zástupkyně magistrátu /odbor rozvoje veřejné zeleně - připravují revitalizaci/ a zároveň zde byl i projednán a připomínkován návrh této revitalizace viz. výše. 28.10.12 se zde sešlo 13 lidí. Jihovýchodní část břehu byla vyčištěna od náletových rostlin /hlavně bříza/ a vyřezané stromky byly spáleny na ohništi. Celá akce se vydařila. Jak náladou tak i počasím (čtěte ZDE). Všem zúčastněným a Lukášovi Viktorovi patří veliký dík a v předjaří bychom zde obdobnou brigádu chtěli zopakovat.

V roce 2012 byly na Slatině zaznamenány 3 nové ptačí druhy:

ostralka štíhlá:  Slatina jím na jaře posloužila jako tahová zastávka. Ve druhé polovině března vícekrát pozorovány 2 páry.

krutihlav obecný:  Koncem léta několikrát pozorován.V hnízdní době zde zaznamenán bohužel nebyl. Přilehlý sad se starými ovocnými stromy by mu poskytl dobré hnízdní podmínky, tak snad příště.

Racek bouřní: Pozorován 1.4. 12

Od r. 2010 bylo na Slatině tedy zaznamenáno celkem již 134 druhů ptáků. Z toho 54 druhů zařazených do zvláště chráněných druhů podle vyhl. 395/1992 sb.

Slavík modráček středoevropský – odchycen na podzimním tahu. Foto: Petr Molík.

Z některých pro Prahu zajímavějších druhů zjištěných na Slatině a v jejím nejbližším okolí v minulém roce to jsou např.:

Bukáček malý: S velikou pravděpodobností zde v tomto roce opět hnízdil. Průběžně byl po celou hnízdní sezónu pozorován pár, koncem léta i juv.

Moták pochop:  Letos zde úspěšně vyhnízdil jeden pár těchto dravců.

Bramborníček černohlavý: Minimálně jeden pár hnízdil. Dost často pozorován pár i juv.

Slavík modráček středoevropský: Na podzimním tahu odchycen, kroužkován.

Moudivláček lužní: Na podzimním tahu odchyceni, kroužkováni 4 ex. Jinak poměrně často pozorován.

Cvrčilka slavíková: Na podzimním tahu odchycena, kroužkována. 

Rákosník velký: Letos zde hnízdily 4 páry

Nocoviště: Jako každým rokem, tak i v r. 2012 sloužila Slatina jako tradiční nocoviště pro několik druhů ptáků: vlaštovka obecná /cca 500 až 1000 ex./, břehule říční /cca 50 až 100/, konipas luční /cca 15/ a špaček obecný. Špačkové zde v minulém roce mají svůj rekord v počtu nocujících ex.. Přibližně v polovině září jich zde nocovalo cca 30 až 40 tisíc !!

Moudivláček lužní – na Slatině pozorován poměrně často. Foto: Vít Štancl.

Špačci k večeru naletují v jednotlivých hejnech nocovat na Slatinu. Foto: Vojtěch Brož.

Toto je krátké shrnutí toho, co se okolo Slatiny dělo v roce 2012 a nyní pár řádků do budoucna. V současné době několik lidí, kteří Slatinu častěji navštěvují, mají k ní nějaký vztah a pod. připravuje Patronátní skupinu pro Slatinu. Prvním úkolem této skupiny je vytvoření samostatných web. stránek pro Slatinu. Na těchto stránkách budou průběžně soustřeďovány všechny informace týkající se Slatiny, výsledky jednání s úřady, zjištěné druhy, výsledky kroužkování, reportáže z akcí pro veřejnost atd., aby mohly být tyto informace pružněji využity pro její ochranu a aby se o Slatině ostatní lidé mohli dozvědět aktuality. Dalším z úkolů PS bude např. monitoring druhů postupně obsazujících okolí Slatiny po provedené  revitalizaci a výsledky budou nabídnuty magistrátu. Tyto údaje se pro mag. myslím mohou stát velmi cenným konkrétním argumentem pro možnost celkového vyhodnocení úspěšnosti nebo neúspěšnosti provedené revitalizace. Obdobné revitalizace již byly provedeny na více místech, ale pochybuji, že by z nich mag. nějaké konkrétní údaje měl. V listopadu se tato skupina se Slatinou zapojila i do Zimního sčítání vodních ptáků atd. Na závěr prosíme všechny návštěvníky a příznivce této na Prahu velmi cenné lokality o dokumentování všeho dobrého i špatného co se na Sl. děje, co zde pozorovali atd. a aby nám tato pozorování, upozornění, fotografie a pod. laskavě zasílali na adresu slatinadubec@seznam.cz . Tyto údaje a jejich fotodokumentace, mohou často sloužit jako velice cenné konkrétní argumenty, které velmi pomohou při různých jednáních a rozhodováních o budoucnosti Slatiny a jejího okolí. V případě jejich použití bude samozřejmě domluveno s jednotlivými autory.

A Slatině do r. 2013 přejme, aby nám tu ještě co nejdéle zůstala v takovém stavu, abychom na ni mohli pozorovat takové druhy jako doposud. Na území celé Velké Prahy je to v podstatě již poslední místo, kde jsou ještě tyto druhy celkem pravidelně k zastižení. Právě tímto Slatina velmi rychle neustále získává na svojí hodnotě, jako poslední významné hnízdiště i tahová zastávka těchto druhů v Praze.

Vít Štancl

ČLÁNEK NEPROŠEL REDAKČNÍ ÚPRAVOU.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.