Faunistické databáze v České republice 1/3: NDOP seznamte se… Nálezová databáze ochrany přírody AOPK ČR

16.05.2012 22:35

V České republice existují různé faunistické databáze a o mnohých z nich nemusí vědět každý. Rozhodli jsme se z tohoto důvodu pro sepsání čtyřdílné série, ve kterých Vám postupně představíme tři nejdůležitější z nich. Ve čtvrtém dílu poté naleznete srovnávací tabulku o jejich funkcích, výhodách i nevýhodách. První z nich přichází nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny s názvem NDOP.

administrátor

(***)

I když si to většina z nás neuvědomuje, všichni, kteří sbírají jakákoli data, vytvářejí databáze. Data v databázích jsou důležitá, protože jsou podkladem pro poznání naší přírody a krajiny. Databází, která takové ambice v ochraně přírody a krajiny začala splňovat velmi brzy po uvedení do provozu v roce 2007, je on-line Nálezová databáze ochrany přírody (NDOP), která vznikla pod patronací Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

 

Kde se data v NDOP berou?

Základním, ne však nejobjemnějším, zdrojem dat je mapování a monitoring biotopů a druhů a monitoring ptáků, který koordinuje přímo AOPK ČR. Objemově výraznějším souborem jsou data získaná mimo sledování, a to systematickým (inventarizační průzkumy, mapovací projekty apod.) i nesystematickým (náhodná pozorování) sběrem záznamů získaných v terénu zaměstnanci AOPK ČR i externími spolupracovníky, kteří NDOP využívají pro správu vlastních dat.

V současné době NDOP obsahuje již 9 milionů údajů, přičemž zapsaná data procházejí dvoustupňovou kontrolou správnosti.

 

Komu, proč a jak…

NDOP umožňuje využití dat jak pro ochranu přírody v celostátním, regionálním i místním měřítku všemi relevantními subjekty veřejné správy, jako jsou organizace resortu životního prostředí, či krajské obecní úřady, tak i pro výzkumné účely univerzitami a vysokými školami, ústavy Akademie věd a muzei. Více o možnosti zpřístupnění se dozvíte na stránkách portal.nature.cz.

Data jsou využíváná:

- veřejnou správou při vydávání výjimek ze zákona o ochraně přírody a krajiny a při podpoře realizace potřebných opatření

- jako podklad pro SEA, EIA, biologická či naturová hodnocení

- pro včasné informování investorů o zájmech ochrany přírody při připrávě záměrů

- při zpracovávání hodnotících zpráv o stavu populací druhů pro Evropskou komisi

- na základě smluv jsou data zdarma poskytována pro výzkumné účely, včetně diplomových a bakalářských prací.

 

Jak to všechno funguje…

NDOP sestává ze dvou aplikací – zapisovací a prohlížecí.

Prostřednictvím zapisovací aplikace je možné zadávat jednotlivá pozorování spolu se zakreslením bodu, linie či polygonu do mapy, s uvedením všech autorů pozorování i s podrobnostmi k jednotlivým nálezům (např. etologie, biotopové či taxonomické poznámky apod.)

 

Prohlížecí aplikace slouží ke zobrazování dat vyfiltrovaných dle zadaných kritérií, kterými mohou být druh, datum registrace, lokalizace, autor, zdroj, region, či katastr, případně kombinace těchto kritérií.

 

Proč by Vás to mělo zajímat?

Pokud byste chtěli přispět k ochraně přírody, můžete přispět skrze NDOP:

- můžete přispět vlastním daty do NDOP a tím podpořit možnosti ochrany přírody (úředníci v ochraně přírody mají před rozhodnutím povinnost do NDOPu nahlížet)

- Vy, případně celá skupina spolupracovníků, můžete v NDOP efektivně spravovat svá data

- samozřejmostí je zachování autorských práv k Vašim nálezům

 

Se správci a autory rozsáhlých a kvalitních databází pak AOPK ČR spolupracuje často s výsledkem vzájemného sdílení a výměny dat, přičemž některé takové soubory pak i kupuje.

 

Eva Vojtěchovská, Agentura ochrany přírody a krajiny

 

Zpět

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.