Jubilejná 25. stredoslovenská ornitologická konferencia s medzinárodnou účasťou

15.10.2013 22:14

Pohľad do prednáškovej miestnosti.

Vo Zvolene sa dňa 5. septembra 2013 v jubilejnom 25. ročníku konala konferencia českých a slovenských ornitológov na tému „Aplikovaná ornitológia“. Zúčastnilo sa jej viac ako 110 odborníkov od nemeckej po ukrajinskú hranicu, a to z rozličných pracovísk školstva a vedy, viacerých univerzít a inštitúcii SAV a AV ČR, ochrany prírody, mimovládnych environmentálnych organizácii a podujatie podporili aj viacerí kvalitní amatérski ornitológovia.

Sviatočný charakter konferencie podčiarkli otváracím príhovorom šéfovia hlavných dlhoročných organizátorov, a to rektor Technickej Univerzity vo Zvolene Prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a riaditeľ Ústavu ekológie lesa SAV Ing. Jozef Váľka, PhD.

 

Konferenciu otvoril rektor Technickej univerzity Prof. R. Kropil.

Konferencia sa niesla naviac v duchu jubilea významného slovenského ornitológa a jedného zo zakladateľov Slovenskej ornitologickej spoločnosti, RNDr. Branislava Matouška. Jeho život a dielo ako historika slovenskej ornitológie opísal Prof. Ing. J. Sládek. Sám jubilant predstavil predpremiérou svoje monumentálne dielo „Slovenská ornitologická bibliografia a čo s ňou súvisí“, ktoré má knižne vyjsť koncom roka. Potom sa v nabitom programe 27 referátov a 2 posterov pokračovalo prvým z dvoch hlavných blokov – Monitoring populácií a zoskupení.

Pohľad na diskutujúce fórum a postery.

O stave poznania hniezdnych populácii vtákov v Európe, monitoringu a príprave nového európskeho Atlasu referoval v úvode jeden z európskych koordinátorov P. Voříšek z Prahy. Potom sa rozbehli referáty o vodnom vtáctve, jeho trendoch a zmenách, napr. na vodnej nádrži Nové Mlýny ma Morave (Chytil J.), na VN Môťová po 25 rokoch (Krištín A., Jarčuška B.), v stredných Čechách o potápkach (Bergman P. et al.) a o kormoránovi a potápačovi veľkom na Slovensku (Ridzoň J., Slabeyová K.).  Poobede  o dlhodobých zmenách v štruktúre  hniezdnej ornitocenózy prirodzeného bukovo-smrekového lesa v Národnej prírodnej rezervácii Šútovská dolina v Malej Fatre informovali M. Korňan a P. Adamík. Početnosť a príčiny úbytku tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) vo Veľkej Fatre v rokoch 1972 – 2010 analyzoval M. Ostrihoň s kolegami. Zimovanie myšiarok ušatých (Asio otus) na Dolnom Zemplíne vo februári 2013 bola téma prednášky P. Chrašča a kolegov.

 Blok „Populačná biológia a ekológia druhov! veľmi prehľadne uviedol R. Václav s poľskými kolegami na tému „Význam jesenného toku u vtákov“, ktorého princípy sa stále len objavujú. Dvoma pútavými referátmi s aktuálnymi výsledkami telemetrických štúdii chrapkáča (Crex crex) orla krikľavého (Aquila pomarina) nás potešil i príjemne šokoval ornitológ svetobežník Ľ. Peške s kolegami. P. Pavelčik, známy filantrop a ochranca vtáctva z Moravy aj s kolegami referoval ďalej o úspešnom projekte podpory hniezdenia a často aj prekvapivých výsledkoch hniezdenia krakle (Coracias garrulus) v oblasti NP Kiskunság v Maďarsku. Potom kolegovia J. Kicko  & J. Topercer hovorili mna tému:  Habitatové nároky myšiaka hôrneho, jastraba veľkého a orla krikľavého. Páľčivý referát predniesli S. Pačenovský  a K. Takáč, na tému: Porovnanie početnosti a preferencie umiestnenia hniezd belorítky obyčajnej (Delichon urbicum) dážďovníka obyčajného (Apus apus) v Košiciach po tridsiatich rokoch. 

Jubilant Dr. B. Matoušek referuje o Slovenskej ornitol. Bibliografii.

Ďalšie referáty pojednávali o fenologických a morfometrických rozdieloch hniezdiacich vodnárov potočných (Cinclus cinclus) v oblasti dolného Liptova (Baláž M., Hrčková L.),  o invázii chochláčov severských (Bombycilla garrulus) v Bratislave v zime 2012/13 (Ridzoň J. et al.), o potrave orla skalného (Aquila chrysaetos) na Slovensku počas výchovy mláďat (Čalkovský M et al.) o stromových hniezdach výra skalného (Bubo bubo) v Strednej Európe (Nuhličková S. et al.), o teritóriu a obrane hniezda Sitta europaea (Kašová M et al.), o možnostiach ochrany zimujúcich husí na Slovensku (Gúgh J. et al.). Záver programu na univerzite patril Návrhu aktulizovaného Červeného zoznamu vtáctva Slovenska, ktorý za kolektív predniesol riaditeľ SOS/BirdLife Slovensko, M. Demko. Po krátkej prestávke sa účastníci presunuli do zasadačky Ústavu ekológie lesa k večernému programu. Tam sme si mohli pozrieť vo večernej slide-  a video show napr. aktuálne správy z 9. Európskeho ornitologického kongresu z anglického Norwich, konaného 27.-31.8.2013 (Krištín A.), nádherné fotografie vtáctva a jeho biotopov z okolia Bajkalu, v podaní S. Harvančíka a jeho kolegov a nový švajčiarsky film o murárikovi Švajčiarska. Program sa potiahol do neskorých nočných hodín. Účastníci konferencie obdržali tradične pri prezentácii zborník abstraktov všetkých príspevkov. Tento rok boli autori i referujúci veľmi dochvíľni, za čo im treba poďakovať a organizátori nemali problémy aj so zabezpečením občerstvenia, vďaka bezproblémovému prihlasovaniu a agende.

Veríme, že sa v podobnom duchu stretneme o rok na ďalšej, 26. konferencii vo Zvolene. Dovidenia, priatelia.

Anton Krištín (za organizátory)

Veškeré fotografie v tomto článku jsou dílem autora článku.

 

Na doplnění informace Tona Krištína o letošní jubilejní 25. ornitologické konferenci ve Zvolenu pár slov k její historii.

S myšlenkou na uspořádání středoslovenské ornitologické konference s  celostátní (československou), resp. mezinárodní účastí přišli koncem osmdesátých let minulého století Dr. Andej Stollmann a doc. Jozef Sládek, oba již v té době velmi významní slovenští zoologové a ornitologové a s nimi tehdy ještě velmi mladý Dr. Anton Krištín. 1.středoslovenská ornitologická konference s mezinárodní účastí se tak konala 11. 2. 1988 na Ústavě ekológie lesa SAV ve Zvolenu. Na stejném místě a ve stejném termínu (únor) se konalo i následujících 10 konferencí (v r.1998 se konference z technických důvodů nekonala). Postupně ale začaly být spíše komorní protory akademie pro konferenci malé (přednášky musely  probíhat paraelně v sekcích a tak od roku 2000 se konference koná v nových prostorech a sice na Lesnické fakultě Technické univerzity ve Zvolenu (v posledních letech v budově bývalé knihovny Lesnické fakulty) a také v novém termínu a to koncem léta, zpravidla začátkem září.

Od 12.ročníku, tedy od přenesení místa konání konference na půdu Technické univerzity, nese konference podtitul „Aplikovaná ornitológia“, který je však třeba chápat v nejširším slova smyslu. Konference má zpravidla dva hlavní bloky referátů a sice: „Monitoring populací a uskupení“ a „Populační biologie a ekologie druhů“, které zahrnují většinu témat, která řeší současná ornitologie včetně témat z ochrany ptáků.

Pavel Bergmann

   

Zpět

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.